Przedszkole nr 2

Lipowy Zakątek

Rekrutacja 2018/2019

Harmonogram, regulamin rekrutacji

Przedszkole Nr 2 LIPOWY ZAKĄTEK w Pionkach ogłasza rekrutację/nabór dzieci w wieku 3 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki do przedszkola na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

01.03 – 09.03.2018r

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniach: 12.03 - 28.03.2018r

- wydawanie kart zapisu, druków do oświadczeń

- składanie w kancelarii przedszkola wypełnionych kart zgłoszeń dla nowych dzieci.

 

ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ

W dniach 29.03 -30.03.2018r

Weryfikacja spełniania przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 etap rozpatrywania zgłoszeń - kryteria ustawowe

2 etap rozpatrywania zgłoszeń - kryteria społeczne, ustalone przez organ prowadzący

Dnia 03.04.2018r

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga ważne:

 • zakwalifikowanie dziecka nie jest jednoznaczne przyjęciem  do przedszkola
 • rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, wówczas zakwalifikowane dziecko jest przyjęte

04.04 -10.04.2018r

Potwierdzenie przez rodzica na piśmie: oświadczenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Nr 2 LIPOWY ZAKĄTEK w Pionkach.

12.04.2018r

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE - odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w terminach, jak niżej:

14.05 - 18.05.2018r

- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dla nowych dzieci.

21.05.2018r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym (dzieci niezakwalifikowanych) i nowych wniosków złożonych w postępowaniu uzupełniającym.

22.05.2018r

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23.05 - 24.05.2018r

Potwierdzenie przez rodzica na piśmie: oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dodatkowo podpisanie umowy z przedszkolem - w przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola Nr 2 LIPOWY ZAKĄTEK w Pionkach.

25.05.2018r

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Kryteria rekrutacyjne:

 Kryteria główne (tzw. „ustawowe") – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

 

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne") – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności) ; określone w Zarządzeniu nr 11/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 stycznia 2018r.

 

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Dziecko sześcioletnie (ur. w 2012r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola .

Oświadczenie

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Oświadczenie

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2018/2019 edukację przedszkolną w  przedszkolu .

Oświadczenie

Dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Oświadczenie

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REKRUTACJI:

 

…………………………………………..………………..

Imię i nazwisko

 …………………………………………..………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,

oświadczam, że rodzeństwo …………………………………………..…………………………………………...

 

(imię i nazwisko kandydata)

 

uczęszcza do Przedszkola Nr 2 LIPOWY ZAKĄTEK w  Pionkach.

 

 

 

…………………… ………………………………….

                                                                                 Data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

………………………………………..………..………..

Imię i nazwisko

…………………………………………….…….………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,

oświadczam(y), że:

 • jesteśmy rodzicami dziecka ………………………………………..……………….………………………:
  - matka dziecka (właściwe podkreślić) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne oraz pozarolniczą działalność gospodarczą,

  - ojciec dziecka (właściwe podkreślić) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne oraz pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

                                           …………………… ……………………………………..

Data, czytelne podpisy wnioskodawców (rodziców lub prawnych

opiekunów prawnych)

 

 

 

 

 

1Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

………………………………………..………..………..

Imię i nazwisko

…………………………………………….…….………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,

oświadczam(y), że:

 • jesteśmy rodzicami dziecka ………………………………………..……………….………………………:
  - matka dziecka (
  właściwe podkreślić) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne oraz pozarolniczą działalność gospodarczą,

  - ojciec dziecka(właściwe podkreślić) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne oraz pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

       …………………… ……………………………………..

Data, czytelne podpisy wnioskodawców (rodziców lub prawnych

opiekunów prawnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

………………………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………………………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,

oświadczam, że:

 • jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko……………………….………………………:
  - (
  właściwe podkreślić) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne oraz pozarolniczą działalność gospodarczą,

 

 

 

 

…………………… ……………………………………..

Data, czytelny podpis wnioskodawcy (rodzica lub prawna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,

oświadczam, że …………………………………………………………………………... wychowuję

                                                      (Imię i nazwisko kandydata)

samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję

żadnego dziecka z jego rodzicem.

 

                …………………… ………………………………….

                                       Data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

………………………………………..

Imię i nazwisko

………………………………………..

Numer i seria dokumentu tożsamości

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,

oświadczam, że ………………………………………………………... , urodzony/a w ……………….………………. 

(imię i nazwisko kandydata)                                                       (data urodzenia dziecka)

 

 

 

 

               …………………… ………………………………….

                                          Data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

WIRTUALNY SPACER

ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

BEZPIECZN

AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA

 akademia dobego wychowania