Przedszkole nr 2

Lipowy Zakątek

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 2 W PIONKACH NA LATA 2010-2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PRZEDSZKOLA NR 2 W PIONKACH NA LATA 2010-2013

I.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.


Jednym z priorytetowych zadań przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest m.in. wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej.
Ważne jest więc planowanie w pracy przedszkola działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb dziecka, które wpływają na wychowanie dziecka, posiadającego poczucie własnej wartości.


Uważamy, że podstawą powodzenia wszelkich działań wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli i rodziców jest takt i kultura pedagogiczna. Dlatego należy pamiętać o tym, aby budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności, okazywać mu szacunek i zaufanie, chwalić nawet za drobne osiągnięcia oraz powstrzymywać się od okazywania zniecierpliwienia.

W związku z powyższym Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 134 przedstawia następujące zadania wychowawcze realizowane w naszej codziennej pracy z dziećmi. 

 

II. ZADANIA GŁÓWNE


1. Kształtowanie norm i cech indywidualnych, niezbędnych dla osobowości wychowanków, mających szczególne znaczenie dla umiejętnego współżycia w zespole.

2. Uświadomienie dziecku jego praw, obowiązków i przywilejów wynikających z uczestnictwa w grupie.

3. Rozwijanie dbałości o własny rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną.

4. Wyrabianie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do własnej pracy oraz szacunku dla pracy innych.

5. Wskazywanie na wychowawcze funkcje rodziny, na prawa i obowiązki dzieci, obowiązki rodziców wobec własnych członków rodziny.

6. Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, w którym żyją.

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i potrzeby uczestnictwa w kulturze narodowej.

8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

9. Nabywanie umiejętności dostrzegania sytuacji zagrażających własnemu i innych bezpieczeństwu.


 

III. ZAŁOŻENIA PROJEKTU


1. Najważniejsze jest w przedszkolu dziecko -jego osobowość, jego wartości,sukcesy. Aby dziecko czuło się szczęśliwe w domu i w przedszkolu musimy działać wspólnie z rodzicami, budować razem jego system wartości, dać dziecku możliwość identyfikowania się z dobrymi wzorami wychowania.

2. Zgodnie z reformą Systemu Oświaty i jej założeniami dużą rolę w działalności przedszkola odgrywają rodzice. Mają swoje prawa, głos doradczy, opiniują, wspomagają rozwój swojego dziecka.

3. Zgodnie z reformą Systemu Oświaty i jej założeniami nauczyciel odpowiedzialny jest za optymalny rozwój dziecka, jego bezpieczeństwo oraz ścisłą współpracę
z jego rodzicami, bądź prawnymi opiekunami.

 

SPOSÓB REALIZACJI

1. Współpraca z rodzicami - zajęcia otwarte, udział w uroczystościach, spotkania grupowe i indywidualne.

2. Systematyczna praca wychowawcza nauczycieli w poszczególnych grupach

3. Program realizowany będzie przez nauczycieli, rodziców i pośrednio przez pracowników administracyjno -obsługowych.


 

IV. CELE GŁÓWNE

1. Akceptacja, życzliwość, tolerancja, wzajemne zaufanie, empatia.

2. Systematyczne rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się i współdziałania w grupie.

3. Kultywowanie dóbr kultury narodowej, ukazywanie jej bogactwa i piękna, kształtowanie postaw dziecięcych pro-zdrowotnych i proekologicznych.

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE


1. Uświadomienie dziecku jego praw, obowiązków i przywilejów wynikających z uczestnictwa w grupie.

2. Nawiązywanie ciepłych i serdecznych relacji z każdym dzieckiem, zaspakajanie jego potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa.

3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole (dziecięcym).

4. Nawiązywanie właściwych kontaktów z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami.

5. Kształtowanie szacunku do wytworów własnych oraz dla pracy innych.


 

OSIĄGANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

GRUPA I - DZIECI -3 - LETNIE

- uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób; opiekowania się podczas choroby, pocieszania.
- współdziałanie z nauczycielką w przygotowywaniu upominków dla najbliższych.
- kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodziną swoimi przeżyciami z przedszkola.
- uczenie się zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
- składanie życzeń imieninowych i urodzinowych kolegom w grupie.
- wspólne z nauczycielką porządkowanie zabawek w sali.
- szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
- dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
- uczenie się dokładnego wykonywania określonych czynności samoobsługowych, porządkowych.
- sprzeciwianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.
- słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, dobroć, prawda.
- określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobro - zło.
- przestrzeganie zakazu brania do rąk rzeczy znalezionych.
- w czasie odpoczynku nie przeszkadzanie śpiącym kolegom - słuchanie opowiadań nauczycielki, utworów z płyt , usypianie z przytulanką.

- przyswajanie nawyków higienicznych.
- stosowanie zasady nie jedzenia pokarmów czy produktów wspólnie z kolegą.
- codzienne przebywanie w ogrodzie przedszkolnym.
- nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i odczuć.
- odczuwanie, że jestem dla swojej nauczycielki bardzo ważny i akceptowany, a to, co mówię jest przez nią zawsze wysłuchane.

 

GRUPA II - DZIECI 4 - LETNIE

- uświadamianie dzieciom więzi rodzinnej i przywiązania do swojej rodziny.
- czerpanie radości z tworzenia i sprawiania innym niespodzianek (możliwości dawania).
- rozwijanie uczucia odpowiedzialności: podejmowanie i wykonywanie różnych prac i działań; na rzecz rodziny, grupy, przedszkola (np. dyżury, sprzątanie zabawek ogrodowych, itd.).
- wspólne określanie i stosowanie norm i reguł obowiązujących w danej grupie i na terenie przedszkola.

- przeciwstawianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.

- stosowanie zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
- dostarczanie dzieciom wzorów literackich i możliwości oceny postępowania bohaterów, postawy właściwe i naganne. Rozróżnianie prawdy od fałszu. Ocenianie postępowania a nie osoby.
- nabywanie świadomości narodowej (jestem Polakiem, mówię po polsku itd.) oraz świadomej wspólnoty w Unii Europejskiej.
- dziecko zna i przestrzega zasady warunkujące jego bezpieczeństwo na terenie przedszkola i poza nim.
-  dbanie o czystość osobistą, higienę układu nerwowego; umiejętności związane z kulturalnym jedzeniem, samodzielnym ubieraniem.
- rozwijanie i utrzymywanie sprawności fizycznej: udział w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach; dobór ubrania do pory roku; właściwe odżywianie .

GRUPA III - DZIECI 5 - LETNIE


- kulturalne rozwiązywanie konfliktów w myśl zasady: "Nie wolno nikogo krzywdzić".

- poznawanie wartości koleżeństwa, zwierania przyjaźni, serdeczny stosunek do innych, wyrażanie szacunku dla dorosłych.

- pełnienie dyżurów tygodniowych odpowiedzialności za powierzone obowiązki.
- kulturalne zachowanie w przedszkolu i domu.

- wykorzystywanie zdobytych w przedszkolu umiejętności nsamoobsługowych: ubieranie się, rozbieranie, układanie zabawek i odzieży.
- szanowanie sprzętów i zabawek w sali będących wspólną własnością.

- dostrzegania potrzeby pomagania innym w codziennych sytuacjach.

- kształtowanie świadomości ekologicznej -dostrzeganie negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
- poznawanie różnorodnych utworów o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru
- poznawanie zwyczajów kultywowanych w lokalnym środowisku: topienie Marzanny, tłusty czwartek, prima aprilis.
- nabywanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie i improwizację ruchową.
- nabywanie poczucia przynależności do państwa polskiego i tożsamości narodowej (zwiedzanie zabytków).

WIRTUALNY SPACER

ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

BEZPIECZN

AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA

 akademia dobego wychowania