Przedszkole nr 2

Lipowy Zakątek

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W PIONKACH

koncepcja pracu

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w dokumentach i aktach prawnych:

1. Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.).

2. Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr168 poz. 1324).

3. Konwencji Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 (Dz. U. Nr2 z dnia 17.01.2000r. poz.18).

4. Statucie Przedszkola Nr 2 w Pionkach.

5. Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE

Placówka zlokalizowana jest przy ul. Aleje Lipowe 24a . W I piętrowym budynku mieszczą się przestronne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, hole, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze pionu żywienia. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest bardzo dobrze przygotowany do zabaw i zajęć ruchowych. Lokalizacja blisko parku daje możliwość częstego obcowania z naturą, co korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Baza lokalowa naszego przedszkola jest wciąż doskonalona. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. Bazę placówki, jej wyposażenie, estetykę pomieszczeń i otoczenia dopełniają działania wychowawczo – opiekuńczo -dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli i specjalistów, wpływające na wysoką ocenę przedszkola. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną i inwestuje w jej ustawiczny rozwój. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a wszyscy pracownicy odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy. W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dobro dziecka. Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 3. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 5. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 6. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 7. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 8. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 9. Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 10. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 11. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 2. Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 3. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 4. Kształtuje postawy moralne, społeczne.
 5. Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 6. Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 7. Organizuje sprawnie zarządzanie placówką.
 8. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE WYNIKAJĄCE Z MISJI I WIZJI PRZEDSZKOLA:

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego  wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauk w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami i pozyskiwanie sponsorów.

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

1.Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.

3. Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, kreowanie zdolności twórczych dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.

CELE STRATEGICZNE

1. Podnoszenie, wzmacniania efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

2. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:

 • realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola,
 • monitoringu realizacji podstawy programowej wg nowego rozporządzenia,
 • systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

4. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy.

MODEL ABSOLWENTA:

Wychowanek naszego przedszkola posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ponadto:

 • uczy się - zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja sobie nowe wiadomości,
 • poszukuje - jest chłonny nowej wiedzy, lubi odkrywać, doświadczać,
 • komunikuje się - nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi potrafi wyrażać swoje myśli i potrzeby, umiejętnie kieruje własnymi emocjami,
 • działa - jest twórczy, pomysłowy, kreatyny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu, podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami,
 • doskonali się - wykazuje się samodzielnością, samooceną, samokontrolą w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • zebrania ogólne kadry pedagogicznej z rodzicami
 • zebrania grupowe wychowawców z rodzicami
 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • zebrania z Radą Rodziców
 • organizacja spotkań ze specjalistami (pedagogiem, logopeda, psychologiem)
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci
 • organizacja i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców
 • włączanie rodziców w organizację konkursów, wycieczek, akcji, imprez i uroczystości przedszkolnych
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup

KATALOG FORM I METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Formy organizacyjne pracy wychowawczej z dziećmi u nas są torozplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i dzieci należą do nich :

-  zajęcia i zabawy dowolne ( dzieci podejmują je z własnej inicjatywy. Są to zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne i badawcze, mogą malować, sprzątać, itp.)

- zajęcia obowiązkowe(są to czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci  tj. spacery, wycieczki i uroczystości przedszkolne oraz codzienne zajęcia organizowane przez nauczyciela.)

- sytuacje okolicznościowe (są to nieoczekiwane sytuacje nasuwające dzieciom jakieś problemy, wynikające z ich zainteresowań, obserwacji, przeżyć czy chwilowego samopoczucia , spotkania z ciekawymi ludźmi. Stwarzają nauczycielowi okazje do oddziaływań wychowawczych , do odpowiedzi na pytania dzieci, do indywidualnego zajęcia się dzieckiem w razie potrzeby.) 

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym. 

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różnorodne metody pracy, miedzy innymi:

- prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,

- kinezjologia edukacyjna Denisona - zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,

pedagogika zabawy ,,Klanza"- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

- muzykoterapia - obszar edukacji - estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci,

- metody aktywne: zajęcia rytmiczne, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr), ,,Burza mózgów", drama, symulacje, metoda projektu, gry planszowe,

- elementy metody Ireny Majchrzak - przygotowanie do nauki pisania i czytania.

 

WIRTUALNY SPACER

ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

BEZPIECZN

AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA

 akademia dobego wychowania